Belgian cycling Schaal Sels Merksem (BE) zondag 25 augustus 2024

Algemene voorwaarden

 
Laatste wijziging van deze algemene voorwaarden en privacybeleid: 11 mei 2018.
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 
  • Eigendom en beheer
De website Schaalsels.be is eigendom van Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monikkenhofstraat 6, 2040 Antwerpen (Berendrecht), verder genoemd ‘KWCM’. 
De website ‘Schaalsels.be’ staat onder het beheer van ‘Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw’. 
  • Terminologie
Wanneer wordt gesproken over ‘de (web)site’, wordt bedoeld ‘Schaalsels.be’
  • Intellectuele eigendomsrechten 
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, met inbegrip van auteursrechten op de digitale informatie die zij heeft vervaardigd, op alle inhoud van deze website, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd en behoren toe aan KWCM of rechthoudende derden.
  • Beperking van aansprakelijkheid 
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
 
KWCM levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal KWCM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
 
KWCM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door KWCM en/of zijn leden.
 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op secretariaat@schaalsels.be. 
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KWCM geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
 
KWCM kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KWCM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
  • Rechten en plichten
In geen geval bent u gerechtigd de gegevens op de website of de applicaties noch geheel noch gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of door te geven, onder welke vorm dan ook, aan derden, zonder uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord vanwege KWCM.
 
U mag de gegevens niet gebruiken om controles uit te voeren op de handelingen van natuurlijke personen.
 
U dient de u ter beschikking gestelde authenticatiemiddelen voor toegang tot bepaalde gegevens, zoals gebruikersnamen, paswoorden of pincodes, strikt persoonlijk te gebruiken en vertrouwelijk te behandelen.
  • Wijziging algemene voorwaarden
KWCM is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen bekendgemaakt worden op de website. Het blijvend gebruik maken van deze website of onze diensten, maakt een bevestiging uit van de algemene voorwaarden zoals ze op dat ogenblik gelden. KWCM raadt bijgevolg aan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen.
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op alle overeenkomsten tussen KWCM en de bezoekers van de website of op het gebruik van deze website is het Belgische recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten of door het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Antwerpen.